ᴛɴ-sᴇᴅ ᴀᴘᴘ மீண்டும் சிறப்பாக செயல்பட....* - ஆசிரியர் மலர்

Latest

29/08/2022

ᴛɴ-sᴇᴅ ᴀᴘᴘ மீண்டும் சிறப்பாக செயல்பட....*


🦚ɢᴏɪɴɢ ᴏɴ...

👇

👇

🦚ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]

👇

👇

🦚ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ ʀɪɢʜᴛ sɪᴅᴇ ᴛᴏᴘ ᴄᴏʀɴᴇʀ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]

👇

👇

🦚ᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ɴᴀᴍᴇ ɪɴɪᴛɪᴀʟ [ᴏʀ] ᴘᴇʀsᴏɴs ᴘʜᴏᴛᴏ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]

👇

👇

🦚ᴍᴀɴᴀɢᴇ ᴀᴘᴘs ᴀɴᴅ ᴅᴇᴠɪᴄᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]

👇

👇

🦚ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]

(sᴇᴄᴏɴᴅ ᴏᴘᴛɪᴏɴ)

👇👇👇👇👇👇

👇👇👇👇👇👇

👇👇👇👇👇👇

👇👇👇👇👇👇👉 ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴜᴛᴏ,


👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ sʏsᴛᴇᴍ ɪɴᴛᴇʟʟɪɢᴇɴᴄᴇ, 


👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴄᴄᴇssɪʙɪʟɪᴛʏ, 


👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴄᴀʀᴇ,


👉ᴄᴀʀʀɪᴇʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ,


👉ɢᴏᴏɢʟᴇ-ᴄʜʀᴏᴍᴇ,


👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ʜᴇᴀʟᴛʜ sᴇʀᴠɪᴄᴇ, 


👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴄᴀʀᴇ,


👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴀᴜᴛᴏ,


👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴡᴇʟʟʙᴇɪɴɢ,


👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴀᴜᴛᴏ,


👉ɢᴏᴏɢʟᴇ,


👉ɢᴏɪɢʟᴇ ᴘʟᴀʏ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ғᴏʀ-ᴀʀ,☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️


*💪மேற்காணும் அனைத்து sᴏғᴛᴡᴀʀᴇ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴஐயும்,  """""உடனடியாக ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ செய்தால் மட்டுமே,"""""  ᴛɴ-sᴇᴅ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ மீண்டும் 100% செயல்படும் என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.* 


        

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459