எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம்-PDF FORMS - ASIRIYAR MALAR

Latest

Education News

23/06/2022

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம்-PDF FORMS

எண்ணும் எழுத்தும் சின்னம் (LOGO)


எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் : பாடக்குறிப்பு படிவம் | LESSON PLAN MODEL FORMAT | ALL SUBJECTS -  Click here

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் : வளரறி மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடுகள் F (A)-  Click here

எண்ணும் எழுத்தம் திட்டம் : கால அட்டவணை மற்றும் நேர ஒதுக்கீடு (தொடக்கப் பள்ளி)-  Click here

எண்ணும் எழுத்து திட்டம் : CRC செயல்பாடுகள் | CRC நாட்கள்-  Click here

எண்ணும் எழுத்து திட்டம் : இலக்கு/குறிக்கோள்- Click here

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் : தலைமையாசிரியர்களின் பணிகள்-  Click here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459